close
premiera
 
Regulamin serwisu

Regulamin korzystania i Polityka prywatności

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO. KORZYSTANIE Z SERWISU PODLEGA NINIEJSZEMU REGULAMINOWI I OBOWIĄZUJĄCEJ W NASZEJ FIRMIE POLITYCE PRYWATNOŚCI. KORZYSTAJĄC ZE STRONY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE JEGO DANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Witamy na Stronach obsługiwanych przez HBO Europe s.r.o., z siedzibą pod adresem: Praha 7, Jankovcova 1037/49, kod pocztowy: 170 00, Republika Czeska, Nr id.: 61466786, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 29418. Niniejszemu Regulaminowi (zwanemu dalej („Regulaminem”) podlega korzystanie ze stron www.hbo.pl oraz www.cinemax.pl oraz wszelkich funkcjonalności oraz usług świadczonych przez nas na Stronie lub za jej pośrednictwem bądź objętych Regulaminem, do których użytkownik uzyskuje dostęp poprzez smartTV, za pośrednictwem komputera, urządzenia przenośnego bądź innej technologii lub urządzenia. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Usługi HBO GO w zakresie nieuregulowanym odrębnie w Regulaminie Korzystania z Usługi HBO GO zamieszczonym na stronie www.hbogo.pl (wyżej wskazane strony będą indywidualnie zwane „Stroną" zaś łącznie „Stronami"). Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowym regulaminem korzystania z Usługi HBO GO.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie się do niniejszego Regulaminu, uprzejmie prosimy o opuszczenie Stron.

I              Postanowienia ogólne
Definicje: Poniższe terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
Podmioty Powiązane” - oznaczają spółki z grupy kapitałowej HBO Europe, w szczególności HBO Zolding Zrt., z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, oraz HBO Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce.
HBO Europe” – oznacza spółkę HBO Europe s.r.o., z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, będącą (i) wyłącznym właścicielem i dostawcą Stron; (iii) nadawcą na terytorium Polski usług (programów), w ramach których emisja audycji odbywa się zgodnie z planem emisji: HBO, HBO2, HBO3, CINEMAX i CINEMAX2 oraz ich wersji HD; oraz (iii) dostawcą usługi medialnej – abonamentowej usługi video-na-żądanie: HBO GO.
Usługi Promocyjne” - oznaczają zawartość promocyjną, udostępnioną (publicznie) na Stronach zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Rejestracja” - oznacza wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności w celu uzyskania dostępu do zawartości i usług na Stronie, dostępnych po dokonaniu Rejestracji.
Usługi” oznaczają łącznie: Strony, Usługi Promocyjne oraz wszelkie inne usługi oferowane na Stronie lub za jej pośrednictwem bądź zawierające linki do niej.
„Oprogramowanie" - każde oprogramowanie udostępniane przez nas na Stronie lub za jej pośrednictwem.
Użytkownik” - oznacza każdą osobę korzystającą ze Stron.

II             Korzystanie ze Stron

Strony zawierają informacje, zwiastuny, usługi, zawartość medialną oraz Usługi Promocyjne dostępne dla Użytkowników. Usługi Promocyjne są udostępniane Użytkownikom na Stronach, jednakże dostęp do nich może podlegać ograniczeniom, zawieszeniu lub może zostać całkowicie zablokowany w każdym momencie bez podawania przyczyny. Korzystanie z określonych funkcjonalności Stron może być dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Zarejestrowany Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

Rejestracja na Stronie i korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne. Po dokonaniu Rejestracji na Stronie, zarejestrowany Użytkownik może: (i) korzystać z usług dostępnych na Stronach; (ii) kontaktować się z innymi użytkownikami; (iii) brać udział w konkursach i innych programach lojalnościowych dostępnych na Stronie.

Usługi mogą zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzysta z Usług wyłącznie na własną odpowiedzialność.

III            Zakres korzystania z Usług

Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie na użytek własny (niekomercyjny). Korzystanie z Usług dla celów handlowych lub publicznych jest surowo zabronione. Każdemu Użytkownikowi udziela się niewyłącznej licencji, niepodlegającej przeniesieniu lub cesji na rzecz innej osoby lub podmiotu i która może zostać cofnięta w każdym czasie, do:

IV           Zmiany w Regulaminie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin może podlegać zmianom. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony o powyższym i poproszony o wyrażenie zgody na zmiany Regulaminu przed skorzystaniem z jakichkolwiek Usług HBO. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu na Stronie.

V             Niedozwolone działania Użytkownika

Za niedozwolone lub nieuprawnione uznaje się, między innymi:

W przypadku podejmowania przez Użytkownika niedozwolonych lub nieuprawnionych czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik nie będzie posiadać dostępu do wszystkich lub określonych Usług bądź jego dostęp zostanie ograniczony (lub zablokowany).

VI           Wyłączenie odpowiedzialności

HBO Europe oraz jej Podmioty Powiązane, jak również ich właściciele, kontrahenci, konsultanci i agenci niniejszym wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu autentyczności, kompletności, zgodności z przepisami prawa, rzetelności, funkcjonalności lub dostępności treści lub informacji zamieszczonych w Usługach.
Korzystając ze Stron, Użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie z nich wyłącznie na własne ryzyko oraz przyjmują, że ani HBO Europe ani jej Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bądź straty o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, poniesionej przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, HBO Europe i jej Podmioty Powiązane wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jak również nie udzielają żadnej gwarancji. Ani HBO Europe ani jej Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za niezakłócone i bezbłędne działanie zawartości lub funkcji usług HBO oraz nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących niezakłóconego i bezbłędnego działania zawartości lub funkcji Usług, jak również w zakresie usuwania błędów lub zapewnienia, że serwer transmitujący Usługi nie zawiera żadnych wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Ani HBO Europe ani jej Podmioty Powiązane:

Informacje lub opinie zamieszczane w funkcjonalności mediów społecznościowych Stron nie stanowią informacji lub opinii HBO Europe ani jej Podmiotów Powiązanych. Ani HBO Europe ani jej Podmioty Powiązane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie, o których mowa w zdaniu poprzednim, a Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że każdy inny Użytkownik może pozyskać wiedzę dotyczącą tych informacji lub opinii i je wykorzystywać. Ani HBO Europe ani jej Podmioty Powiązane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód (zarówno rzeczywistych, następczych, sankcyjnych lub innych), uszczerbków, długów, zobowiązań lub okoliczności innego rodzaju, wynikających z informacji lub opinii pojawiających się na Stronach lub nimi spowodowanych.

Zarejestrowani Użytkownicy dołożą wszelkich starań w celu ochrony ich danych osobowych, jak również ich nazwy użytkownika, hasła i adresu e-mail wymaganych dla celów Rejestracji. Zarejestrowani Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i działania dokonane z wykorzystaniem ich nazwy użytkownika, hasła, adresu e-mail lub danych osobowych.

VII          Materiały przesyłane przez Użytkowników

HBO Europe lub jej Podmioty Powiązane posiadają niewyłączną, stałą i bezpłatną licencję, obowiązującą bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, na korzystanie z wszelkich materiałów tekstowych, wiadomości elektronicznych, zdjęć, materiałów video, propozycji, koncepcji lub pomysłów (niezależnie od tego, czy są one chronione prawem autorskim czy też nie), posiadanych i przesłanych przez Użytkowników do Usług w dowolnej formie oraz z dowolnego powodu („Przesyłane Materiały”), niezależnie od miejsca, z którego zostały przesłane, zaś HBO Europe lub jej Podmioty Powiązane będą uprawnione do wykorzystywania Przesyłanych Materiałów do dowolnych celów, według własnego uznania, obecnie i w przyszłości. HBO Europe i jej Podmioty Powiązane nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za materiały przesyłane do Usług.

VIII         Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownicy zwolnią HBO Europe i jej Podmioty Powiązane, członków jej kadry kierowniczej, agentów, pracowników i podmioty powiązane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

IX            Prawa własności intelektualnej

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że układ, wygląd, obrazy oraz treści Usług HBO podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego oraz innych przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej.

Wszelkie usługi, zawartość, informacje i stosowane oprogramowanie (aplikacje), znajdujące się w Usługach, w tym w szczególności treści medialne oraz nieruchome obrazy, inne wizerunki, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logo, ilustracje oraz oprogramowania (aplikacje) pozostają własnością intelektualną Podmiotów Powiązanych, HBO Europe lub innych spółek należących do jej grupy kapitałowej, albo osoby trzeciej, która została upoważniona przez Podmioty Powiązane lub HBO Europe do ich wykorzystywania. W związku z powyższym, wszelkie usługi, zawartość, informacje i stosowane oprogramowanie (aplikacja), znajdujące się w Usługach, podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego lub innych przepisów prawa. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisji faksowych lub innych urządzeń elektronicznych), publikowanie, modyfikowanie, transmitowanie lub wykorzystywanie na innych stronach internetowych lub w innych sieciach komputerowych jakichkolwiek usług, treści, informacji lub stosowanego oprogramowania (aplikacji), dostępnych w ramach Usług, jest surowo zabronione.

HBO Europe lub jej Podmioty Powiązane dokonują ciągłych aktualizacji treści medialnych, ogłoszeń i informacji zamieszczanych w Usługach HBO. Ani HBO Europe ani jej Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wad, nieścisłości lub problemów technicznych. HBO Europe i jej Podmioty Powiązane zastrzegają sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie, układu, wyglądu lub treści Usług, w całości lub części.

X             Linki

HBO Europe i jej Podmioty Powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron zewnętrznych, utrzymywanych przez osoby trzecie, do których linki zostaną zamieszczone w Usługach. Każda osoba może utworzyć link do Usług, o ile nie będzie to wskazywało, sugerowało bądź sprawiało wrażenia, że HBO Europe, jej Podmioty Powiązane lub jakakolwiek osoba fizyczna związana z HBO Europe lub jej Podmiotami Powiązanymi sponsoruje lub wspiera stronę, na której został zamieszczony link do Usług. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać logotypu, znaku towarowego, znaku usługowego lub innych materiałów chronionych prawem autorskim i znajdujących się w Usługach, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela danego znaku lub prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, Użytkownicy nie mogą wykorzystywać lub zamieszczać na innych stronach internetowych, w całości lub w części, jakiejkolwiek treści lub innych materiałów znajdujących się w Usługach.

XI            Rozdzielność postanowień

Nieważność lub niewykonalności jakiegokolwiek warunku niniejszego Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych warunków niniejszego Regulaminu, które pozostaną w pełni ważne i skuteczne.

XII          Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego z wyłączeniem norm oraz zasad prawa międzynarodowego prywatnego. Strony niniejszego Regulaminu dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, roszczeń, kwestii lub różnic wynikających z niniejszego Regulaminu lub jego dotyczących. Jakiekolwiek spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu lub jego dotyczące mogą zostać poddane przez każdą ze Stron wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu polskiego.

XIII         Dane kontaktowe:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu lub funkcjonowania Usług, prosimy o kontakt z:

HBO Europe, bezpośrednio pod czeskim numerem telefonu: +420 261 094 44 w języku polskim lub angielskim, lub pod adresem e-mail: sekretariat@hbo.cz w języku czeskim, angielskim lub polskim.

Informujemy, że Czeska Rada Radiofonii i Telewizji (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) – adres: Škrétova 44/6, 120 21 Praga 2, Republika Czeska, jest organem nadzoru w zakresie nadawania programów HBO i CINEMAX, tj. HBO, HBO2, HBO3, CINEMAX i CINEMAX2 oraz ich wersji HD.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.hbo.pl/legal i www.cinemax.pl/legal

XIV         Polityka prywatności
Każdy Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Polityki prywatności stanowiącej nieodłączną część niniejszego Regulaminu (zwanej dalej „Polityką Prywatności”). Dokonując Rejestracji, Zarejestrowany Użytkownik potwierdza, że jego dane znajdujące się w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.

Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszym Regulaminem. „Administratorem Danych” jest HBO Europe, przetwarzająca dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe i inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane przez Administratora Danych dla celów związanych ze Stroną, w tym dla celów przekazywania informacji o ofertach dotyczących Usług, konkursach, akcjach promocyjnych i marketingowych dotyczących programów: HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, Cinemax HD, Cinemax2 HD, HBO HD i usługi HBO GO. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych i innych informacji przez Podmioty Powiązane innym podmiotom, w szczególności: HBO Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Polska; oraz HBO Holding Zrt., z siedzibą pod adresem: Riadó utca 5., H-1026 Budapeszt, Węgry; lub innym podmiotom, które mogą przetwarzać dane w imieniu Administratora Danych dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.

Przetwarzanie danych: Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Użytkownika, wyrażonej w trakcie Rejestracji na Stronie, w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Usług będzie uznawane za równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie oraz przechowywanie Danych (w znaczeniu, w jakim terminy te zdefiniowano poniżej).

Zakres Polityki Prywatności: Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania Danych związanych z Usługami.

Zakres przetwarzanych danych:
1. W trakcie procesu Rejestracji Użytkownicy podają nazwę użytkownika (np. pseudonim - „nickname” lub inną nazwę, która nie musi koniecznie umożliwiać identyfikacji danej osoby), hasło dostępu, adres e-mail, rok urodzenia, płeć oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania, a także inne dane identyfikacyjne (np. dane identyfikacyjne ADSL, numer umowy, itd.) wymagane podczas Rejestracji (zwane dalej „Danymi”). W procesie przetwarzania Dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem Operatora, przekazywane, publikowane lub łączone z innymi procesem przetwarzania Danych. Administrator Danych nie wymaga podawania innych danych niż te określone w zdaniu poprzedzającym. Użytkownik zgadza się, że Administrator Danych jest uprawniony do przekazywania wszystkich Danych Operatorowi, z uwagi na fakt, iż Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika.
2. Użytkownicy wyrażają zgodę na zapisywanie, w czasie oglądania treści zamieszczonych na stronach HBO Europe, adresu IP komputera Użytkownika, czasu rozpoczęcia i zakończenia wizyty Użytkownika na tych stronach, identyfikację oglądanej Usługi oraz, w określonych przypadkach, z zastrzeżeniem ustawień komputera Użytkownika, rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego. System zapisuje powyższe dane w sposób automatyczny. Administrator Danych nie łączy danych z pliku rejestrującego – z wyjątkiem oznaczenia oglądanych Usług – z Danymi.
3. W czasie oglądania Strony, system może przesyłać anonimowy identyfikator odwiedzającego, tzw. plik cookie, do komputera Użytkownika. Pliki cookie są plikami danych w formacie tekstowym, przechowywanymi na dysku twardym Użytkownika. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie znajdują się poniżej. W ustawieniach domyślnych przeglądarka akceptuje pliki cookie i przechowuje je (np. w folderze „Tymczasowe pliki internetowe”). W przypadku, gdy Użytkownicy nie wyrażają zgody na umieszczanie plików cookie przez Administratora Danych na komputerze Użytkownika bądź innym urządzeniu, Użytkownik może wyłączyć funkcję odbierania plików cookie w przeglądarce.

Cele przetwarzania Danych:
1. Celem przetwarzania Danych dostarczonych przez Użytkownika jest:

2. Dane zapisane w pliku rejestrującym w czasie przeglądania Strony wykorzystywane są dla celów statystycznych (w celu zebrania danych dotyczących popularności strony głównej), wykrycia błędów, sprawdzenia bezpiecznego funkcjonowania Strony oraz wykrywania i uniemożliwiania nielegalnych ataków z zewnątrz, naruszających lub zagrażających integralności Strony.
3. Administrator Danych nie będzie wykorzystywał Danych dla celów innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności. Z wyjątkiem przekazywania Danych Operatorowi, Dane mogą być przekazywane osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody Użytkownika, udzielonej w oparciu o szczegółowe i wyczerpujące informacje. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują przekazanie Danych przez Administratora Danych.

Czas trwania przetwarzania Danych:
1. Dane przetwarzane są od chwili Rejestracji do czasu Usunięcia Konta przez Użytkownika. Usunięcie konta może nastąpić z powodu dobrowolnej decyzji Użytkownika lub wszczęcia procedury Usunięcia Konta przez Operatora. Operator może zażądać Usunięcia konta między innymi w przypadku rozwiązania stosunku umownego pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
2. Administrator Danych zobowiązany jest do usunięcia Danych w terminie 10 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku od Użytkownika lub Operatora.

Pozostałe informacje:
1. Administrator Danych przechowuje Dane wyłącznie w formacie cyfrowym. Tylko pracownicy Administratora Danych, upoważnieni do dostępu do Danych i uczestniczący w świadczeniu usług związanych z Danymi, mogą uzyskać dostęp do Danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych, Administrator Danych korzystać będzie z systemu ochrony danych, powszechnie stosowanego w branży oraz zapewni jego regularne aktualizacje, jak również podejmie wszelkie czynności, których podjęcia można oczekiwać w określonych okolicznościach, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych Danych.
2. Użytkownicy mogą w każdym czasie zażądać przekazania informacji dotyczących przetwarzania Danych, poprawienia lub zmiany swoich Danych, w drodze pisma skierowanego do Administratora Danych lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany powyżej. W przypadku, gdy Użytkownicy stwierdzą, że przetwarzanie Danych narusza obowiązujące przepisy prawa, mogą oni zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych lub właściwego sądu celem wyegzekwowania przysługujących im praw.
3. Administrator Danych usunie Dane w przypadku, gdy:

4. Administrator Danych zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Użytkownika o wprowadzeniu jakichkolwiek poprawek lub usunięciu Danych.
5. Strony Administratora Danych mogą zawierać odniesienia lub linki do stron zarządzanych przez innych usługodawców, na których działania w zakresie przetwarzania Danych Administrator Danych nie ma wpływu. Ostrzegamy Użytkowników, iż w przypadku kliknięcia na taki link, Użytkownicy zostaną przekierowani na strony innych usługodawców. Powyższe strony nie podlegają i nie mogą podlegać kontroli Administratora Danych, w związku z powyższym Administrator Danych nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu publikacji danych lub stosowania procedur dotyczących praw osobistych stosowanych na tychże stronach. W powyższych przypadkach Użytkownicy powinni zapoznać się z oświadczeniami takich usługodawców w przedmiocie ochrony danych osobowych.

Polityka wykorzystywania plików cookie
na stronach HBO i Cinemax

 1. Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, zamieszczanymi na komputerze użytkownika w trakcie korzystania przez niego ze stron internetowych. Pliki te są szeroko wykorzystywane w celu umożliwienia funkcjonowania stron lub ich efektywniejszego działania, świadczenia usług poprzez Internet lub zapewniają prawidłowe działanie funkcjonalności stron internetowych.
Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” (persistent cookies) lub „sesyjnymi" (session cookies). Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego, przesyłanego z serwera internetowego do przeglądarki internetowej oraz przechowywanego przez przeglądarkę, który zachowuje ważność do określonej daty wygaśnięcia (o ile nie zostanie on usunięty wcześniej przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia). Sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji przez Użytkownika, po zamknięciu przeglądarki internetowej.

2. Pliki cookie wykorzystywane na stronach

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie oraz ich funkcję:

Plik cookie

Nazwa

Funkcja

Data wygaśnięcia

PHP Session cookie

PHPSESSID

Sesyjny plik cookie wykorzystywany dla celów logowania i pozostawiania komentarzy dotyczących funkcji dostępnych na naszej stronie.

Koniec sesji/ zamknięcie przeglądarki

Schedule display cookie

schedule

Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o układzie wyświetlanego programu telewizyjnego (poziomej lub pionowej) preferowanym przez użytkownika.

1 rok

Facebook login cookie

fb_login

Sesyjny plik cookie wykorzystywany do logowania się na naszej stronie za pośrednictwem konta użytkownika na portalu facebook.

Koniec sesji/ zamknięcie przeglądarki

Program guide cookie

HBO_vertical_ schedule_channel1

Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o kanałach preferowanych przez użytkownika oraz o programie wybieranych i wyświetlanych na naszej stronie przez użytkownika.

365 dni

Popup cookie

HBOpopupAdv

Trwały plik cookie wykorzystywany do wyświetlania okna popup na głównej podstronie naszej strony wyłącznie jeden raz w ciągu 24 godzin.

24 godziny

Language cookie

lang

Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o wybranym przez użytkownika języku, pod warunkiem, że na naszej stronie istnieje możliwość wyboru języka.

1 rok

Internal message cookie

imsg

Trwały plik cookie wykorzystywany do wyświetlania wiadomości wyłącznie jeden raz w ciągu 24 godzin oraz wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

24 godziny

 

3. Pliki cookie osób trzecich

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie osób trzecich wykorzystywanych na naszej stronie oraz ich funkcję. Pliki te tworzone są przez osoby trzecie, nie przez niniejszą stronę.

Plik cookie

Nazwa

Funkcja

Data wygaśnięcia

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Pliki cookie należące do osób trzecich i wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez Użytkowników. Zebrane informacje wykorzystywane są do tworzenia raportów i pomagają w ulepszaniu naszej strony. Pliki cookie zbierają informacje w sposób anonimowy, w tym informacje dotyczące (i) liczby osób odwiedzających niniejszą stronę, (ii) miejsca, z którego osoby odwiedzające weszły na naszą stronę oraz (iii) podstrony niniejszej strony, które osoby te odwiedziły. Kliknij tutaj, aby uzyskać ogólne informacje o prywatności w Google.

_utma: 2 lata
_utmb: 30 minut
_utmc: koniec sesji/zamknięcie przeglądarki
_utmz:6 miesięcy

Google Remarketing

gads

Trwały plik cookie napisany przez firmę Google, w celu kierowania reklam do osób, które poprzednio odwiedziły naszą stronę. Więcej informacji dotyczących Remarketingu Google jest dostępnych tutaj:
http://www.google.com/ads/innovations/remarketing.html

maksymalnie 365 dni

Facebook

act

Plik cookie (jako wskaźnik czasu UNIX) jest wykorzystywany do pomiaru i optymalizacji prędkości strony (Stefancik, Facebook engineer, Zdnet).

Koniec sesji

Facebook

c user

Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania danych identyfikacyjnych użytkownika Facebooka.

1 miesiąc

Facebook

csm

Ten plik cookie jest niezabezpieczoną kontrolką. Po uwierzytelnieniu pliki cookie wysyłane są tylko na zabezpieczone zapytania, niezabezpieczone zapytania nie są pewne jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony lub jeśli użytkownik korzysta z bezpiecznego połączenia/sesji.
Aby rozwiązać problem dodaliśmy nowy plik cookie który jest wysyłany na każde żądanie. Dane zawarte w tym pliku cookie nie są istotne. Jeśli serwer widzi ten plik cookie bez uwierzytelnienia przekierowuje użytkownika/stronę/żądanie na https i wtedy serwer widzi uwierzytelniony plik cookie.

1 miesiąc

Facebook

Datr

Plik cookie jest wykorzystywany kiedy przeglądarka internetowa ma dostęp do strony facebook.com (z wyjątkiem wtyczek społecznościowych), w celu zidentyfikowania podejrzanych działań związanych z uzyskaniem dostępu i zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Dla przykładu możemy użyć go do sygnalizowania wątpliwych działań, takich jak nieudane próby zalogowania się lub próby tworzenia fałszywych kont (spamów).

2 lata

Facebook

fr

Plik cookie dostarcza informacje na temat identyfikatora przeglądarki oraz zaszyfrowaną wersję identyfikatora zalogowanego użytkownika Facebooka.

1 miesiąc

Facebook

lu

Plik zostaje zamieszczony gdy przeglądarka odwiedzi stronę facebook.com i jest wykorzystywany w celu identyfikacji przeglądarki oraz dla ochrony osób które używają komputerów publicznych.

2 lata

Facebook

p

Sesyjny plik cookie, znany jako przegroda kanału użytkownika. Jest on wymagany przez wiele funkcji występujących na stronie Facebooka, w tym do rozmów i powiadomień.

Koniec sesji

Facebook

presence

Sesyjny plik cookie wykorzystywany do przechowywania stanu rozmów użytkownika (to jest otwartych zakładek rozmów).

Koniec sesji

Facebook

s, xs

Pliki cookie które zawierają różne informacje:
- pierwsza grupa jest to dwucyfrowa liczba, oznaczająca liczbę sesji,
- druga grupa jest tajemnicą sesji,
- ewentualna trzecia grupa jest flagą bezpieczeństwa (monitująca), która jest stosowana jeśli użytkownik zastosował funkcję bezpiecznego przeglądania.

2 lata

4. Blokowanie plików cookie

###BLOCK_ALLOW###

Użyj powyższego pola do zablokowania plików cookie tworzonych przez niniejszą stronę. Zwracamy uwagę, że powyższe pola nie pozwalają na zablokowanie plików cookie osób trzecich. Pliki cookie osób trzecich można usunąć zmieniając ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce w sposób opisany poniżej.

Zwracamy uwagę, że zablokowanie plików cookie uniemożliwia korzystanie z funkcji określonych w pkt. 2 do czasu ponownego zezwolenia na zapisywanie plików cookie wykorzystywanych na tej stronie.

5. Zmiana ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę powyższych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały utworzone oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, wejdź na stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.
Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, wejdź na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Zwracamy uwagę, że po zmianie ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce, funkcje określone w pkt. 3 mogą nie być dostępne.

6. Pliki cookie a dane osobowe

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkowników, jednakże przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników mogą być łączone z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi wyłącznie za pośrednictwem sesyjnego pliku cookie PHP.

7. Polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookie

Niniejsza Polityka wykorzystywania plików cookie stanowi integralną część Regulaminu korzystania z naszej strony oraz Polityki Prywatności.

8. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących plików cookies lub polityki wykorzystywania plików cookies prosimy o kontakt z HBO Europe na adresy wskazane w pkt. XIII lub w jęz. angielskim na adres poczty elektronicznej: onlinesupport@hbo.hu

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu świadczenia Państwu usług internetowych oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności strony, które nie byłyby dostępne bez wykorzystania plików cookie. Odwiedzanie i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika.

Dowiedz się więcej o plikach cookie i zmień ustawienia dotyczące plików cookie klikając tutaj.Nie pokazuj tej wiadomości ponownie