close_x  
close
premiera
 
Regulamin serwisu

Art. 1
Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „HBO Polska” („Regulamin”) został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego „HBO Polska” („Serwis”), znajdującego się pod adresem internetowym www.hbo.pl

Art. 2
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest HBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069723, NIP: 526-10-25-697, kapitał zakładowy: 1.789.000 PLN
Konto Użytkownika Serwisu - dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu, w ramach procesu rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu
Użytkownik Serwisu - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Art. 3
Właścicielem Serwisu jest HBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 17. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4
Utworzenie Konta Użytkownika Serwisu i korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta Użytkownika Serwisu następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.hbo.pl/registration i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Art. 5
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń, zgodnie z którymi:
a) Użytkownik Serwisu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
b) Użytkownik Serwisu dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu,
c) dane Użytkownika Serwisu zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
d) Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, polegających na informowaniu Użytkowników o ofercie Administratora oraz organizowaniu przez niego konkursów oraz akcji promocyjnych dotyczących kanałów telewizyjnych HBO, HBO2 , HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2, HBO HD, HBO OD, HBO GO.

Art. 6
Z chwilą rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
Administratorem danych osobowych jest HBO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, polegających na informowaniu Użytkowników o ofercie Administratora oraz organizowaniu przez niego konkursów oraz akcji promocyjnych dotyczących kanałów telewizyjnych HBO, HBO2 , HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2, HBO HD, HBO OD, HBO GO.
Zgoda obejmuje przekazywanie przez Administratora powyższych danych podmiotom trzecim, w tym podmiotom powiązanym kapitałowo z HBO Polska Sp. z o.o. lub ich następcom prawnym, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora w zakresie uzasadnionym realizacją określonego powyżej celu przetwarzania.
Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Art. 7
Użytkownik Serwisu może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Niedopuszczalne jest udostępnianie Konta Użytkownika Serwisu innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika Serwisu, Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Serwisu.

Art. 8
Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach Serwisu bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu
c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób

Art. 9
Użytkownik Serwisu oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Serwisie, nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych, a także dóbr osobistych osób trzecich.

Art. 10
W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb korzystania z nich przez Administratora oraz upoważnionych przez niego podmiotów w Serwisie oraz poza nim oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Administratora oraz usunięcia z Serwisu.

Art. 11
Niedopuszczalne jest wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej i reklamowej.

Art. 12
Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Serwisu, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Art. 13
W przypadku umieszczenia w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

Art. 14
W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art. 15
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników Serwisu. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Art. 16
Regulamin jest dostępny pod adresem www.hbo.pl/legal

Art. 17
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem strony http://www.hbo.pl/contact

Art. 18
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

Art. 19
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

 

Polityka wykorzystywania plików cookie
na stronach HBO i Cinemax

 

1. Wykorzystywanie plików cookie

Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, zamieszczanymi na komputerze użytkownika w trakcie korzystania przez niego ze stron internetowych. Pliki te są szeroko wykorzystywane w celu umożliwienia funkcjonowania stron lub ich efektywniejszego działania, świadczenia usług poprzez Internet lub zapewniają prawidłowe działanie funkcjonalności stron internetowych.
Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” (persistent cookies) lub „sesyjnymi" (session cookies). Trwały plik cookie składa się z pliku tekstowego, przesyłanego z serwera internetowego do przeglądarki internetowej oraz przechowywanego przez przeglądarkę, który zachowuje ważność do określonej daty wygaśnięcia (o ile nie zostanie on usunięty wcześniej przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia). Sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji przez Użytkownika, po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 

2. Pliki cookie wykorzystywane na stronach

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie oraz ich funkcję:
 
Plik cookie
Nazwa
Funkcja
Data wygaśnięcia
PHP Session cookie
PHPSESSID
Sesyjny plik cookie wykorzystywany dla celów logowania i pozostawiania komentarzy dotyczących funkcji dostępnych na naszej stronie.
Koniec sesji/ zamknięcie przeglądarki
Schedule display cookie
schedule
 
Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o układzie wyświetlanego programu telewizyjnego (poziomej lub pionowej) preferowanym przez użytkownika.
1 rok
 
Facebook login cookie
fb_login
 
Sesyjny plik cookie wykorzystywany do logowania się na naszej stronie za pośrednictwem konta użytkownika na portalu facebook.
Koniec sesji/ zamknięcie przeglądarki
Program guide cookie
HBO_vertical_ schedule_channel1
 
Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o kanałach preferowanych przez użytkownika oraz o programie wybieranych i wyświetlanych na naszej stronie przez użytkownika.
365 dni
 
Popup cookie
HBOpopupAdv
 
Trwały plik cookie wykorzystywany do wyświetlania okna popup na głównej podstronie naszej strony wyłącznie jeden raz w ciągu 24 godzin.
24 godziny
 
Language cookie
lang
 
Trwały plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o wybranym przez użytkownika języku, pod warunkiem, że na naszej stronie istnieje możliwość wyboru języka.
1 rok
 
Internal message cookie
imsg
 
Trwały plik cookie wykorzystywany do wyświetlania wiadomości wyłącznie jeden raz w ciągu 24 godzin oraz wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
24 godziny
 
 

3. Pliki cookie osób trzecich

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie osób trzecich wykorzystywanych na naszej stronie oraz ich funkcję. Pliki te tworzone są przez osoby trzecie, nie przez niniejszą stronę.
 
Plik cookie
Nazwa
Funkcja
Data wygaśnięcia
Google Analytics
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Pliki cookie należące do osób trzecich i wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez Użytkowników. Zebrane informacje wykorzystywane są do tworzenia raportów i pomagają w ulepszaniu naszej strony. Pliki cookie zbierają informacje w sposób anonimowy, w tym informacje dotyczące (i) liczby osób odwiedzających niniejszą stronę, (ii) miejsca, z którego osoby odwiedzające weszły na naszą stronę oraz (iii) podstrony niniejszej strony, które osoby te odwiedziły. Kliknij tutaj, aby uzyskać ogólne informacje o prywatności w Google.
_utma: 2 lata
_utmb: 30 minut
_utmc: koniec sesji/zamknięcie przeglądarki
_utmz:6 miesięcy
Google Remarketing
gads
Trwały plik cookie napisany przez firmę Google, w celu kierowania reklam do osób, które poprzednio odwiedziły naszą stronę. Więcej informacji dotyczących Remarketingu Google jest dostępnych tutaj:
maksymalnie 365 dni
Facebook
act
Plik cookie (jako wskaźnik czasu UNIX) jest wykorzystywany do pomiaru i optymalizacji prędkości strony (Stefancik, Facebook engineer, Zdnet).
Koniec sesji
Facebook
c user
Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania danych identyfikacyjnych użytkownika Facebooka.
1 miesiąc
Facebook
csm
Ten plik cookie jest niezabezpieczoną kontrolką. Po uwierzytelnieniu pliki cookie wysyłane są tylko na zabezpieczone zapytania, niezabezpieczone zapytania nie są pewne jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony lub jeśli użytkownik korzysta z bezpiecznego połączenia/sesji.
Aby rozwiązać problem dodaliśmy nowy plik cookie który jest wysyłany na każde żądanie. Dane zawarte w tym pliku cookie nie są istotne. Jeśli serwer widzi ten plik cookie bez uwierzytelnienia przekierowuje użytkownika/stronę/żądanie na https i wtedy serwer widzi uwierzytelniony plik cookie.
1 miesiąc
Facebook
Datr
Plik cookie jest wykorzystywany kiedy przeglądarka internetowa ma dostęp do strony facebook.com (z wyjątkiem wtyczek społecznościowych), w celu zidentyfikowania podejrzanych działań związanych z uzyskaniem dostępu i zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Dla przykładu możemy użyć go do sygnalizowania wątpliwych działań, takich jak nieudane próby zalogowania się lub próby tworzenia fałszywych kont (spamów).
2 lata
Facebook
fr
Plik cookie dostarcza informacje na temat identyfikatora przeglądarki oraz zaszyfrowaną wersję identyfikatora zalogowanego użytkownika Facebooka.
1 miesiąc
Facebook
lu
Plik zostaje zamieszczony gdy przeglądarka odwiedzi stronę facebook.com i jest wykorzystywany w celu identyfikacji przeglądarki oraz dla ochrony osób które używają komputerów publicznych.
2 lata
Facebook
p
Sesyjny plik cookie, znany jako przegroda kanału użytkownika. Jest on wymagany przez wiele funkcji występujących na stronie Facebooka, w tym do rozmów i powiadomień.
Koniec sesji
Facebook
presence
Sesyjny plik cookie wykorzystywany do przechowywania stanu rozmów użytkownika (to jest otwartych zakładek rozmów).
Koniec sesji
Facebook
s, xs
Pliki cookie które zawierają różne informacje:
- pierwsza grupa jest to dwucyfrowa liczba, oznaczająca liczbę sesji,
- druga grupa jest tajemnicą sesji,
- ewentualna trzecia grupa jest flagą bezpieczeństwa (monitująca), która jest stosowana jeśli użytkownik zastosował funkcję bezpiecznego przeglądania.
2 lata
 

4. Blokowanie plików cookie

###BLOCK_ALLOW###
 
Użyj powyższego pola do zablokowania plików cookie tworzonych przez niniejszą stronę. Zwracamy uwagę, że powyższe pola nie pozwalają na zablokowanie plików cookie osób trzecich. Pliki cookie osób trzecich można usunąć zmieniając ustawienia dotyczące plików cookie w przeglądarce w sposób opisany poniżej.
 
Zwracamy uwagę, że zablokowanie plików cookie uniemożliwia korzystanie z funkcji określonych w pkt. 2 do czasu ponownego zezwolenia na zapisywanie plików cookie wykorzystywanych na tej stronie.
 

5. Zmiana ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę powyższych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały utworzone oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, wejdź na stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.
Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, wejdź na stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Zwracamy uwagę, że po zmianie ustawień dotyczących plików cookie w przeglądarce, funkcje określone w pkt. 3 mogą nie być dostępne.
 

6. Pliki cookie a dane osobowe

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkowników, jednakże przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników mogą być łączone z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi wyłącznie za pośrednictwem sesyjnego pliku cookie PHP.
 

7. Polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookie

Niniejsza Polityka wykorzystywania plików cookie stanowi integralną część Regulaminu korzystania z naszej strony oraz Polityki Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 

8. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych plików cookies lub polityki wykorzystywania plików cookies prosimy o kontakt:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: onlinesupport@hbo.hu
b) za pośrednictwem poczty na adres: H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
 

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu świadczenia Państwu usług internetowych oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności strony, które nie byłyby dostępne bez wykorzystania plików cookie. Odwiedzanie i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie w przeglądarce użytkownika.

Dowiedz się więcej o plikach cookie i zmień ustawienia dotyczące plików cookie klikając tutaj.Nie pokazuj tej wiadomości ponownie